Patirtys ir idėjos

Svajones verčiame pasiekimais

Informacija registracijai ir apmokėjimui

MB "Patirtys ir idėjos"

Savanorių pr. 206-419 kab., Kaunas

Tel. +370 693 55124

El. paštas patirtysiridejos@gmail.com

Į. k. 304766775

Ats. sąskaita LT404010051004203559 (Luminor Bank AB)


SVARBI INFORMACIJA. Į skambučius ir laiškus atsakome darbo dienomis nuo 10 val. iki 18 val. Jeigu neatsiliepėme telefonu, būtinai Jums perskambinsime. Dirbame visoje Lietuvoje, todėl norint atvykti pas mus adresu Savanorių pr. 206-419, Kaunas, būtina sutarti laiką iš anksto. Dėkojame už supratimą ir laukiame Jūsų mokymuose!

Kontaktiniu būdu klientus aptarnaujame tik iš anksto užsiregistravus. Atsiprašome už nepatogumus.


Mes socialiniuose tikluose:


 

Paslaugų teikmo sąlygos


1. Bendrosios nuostatos:

1.1 MB Patirtys ir idėjos (toliau - Paslaugų teikėjas) visas Paslaugas vartotojui (toliau - Paslaugų gavėjas), (toliau kartu vadinamos Šalimis) teikia tik po pilno apmokėjimo. Paslaugos gavėjas atlikdamas mokėjimą už paslaugas patvirtina, jog susipažino su Paslaugų teikėjo paslaugų teikimo sąlygomis, su jomis sutiko pilna apimtimi, turėjo galimybę esant bet kokiems neaiškumams konsultuotis su Paslaugų teikėju. Paslaugų gavėjo atliktas mokėjimas už užsakytas paslaugas  yra laikoma registracijos atlikimu, papildoma registracija nėra atliekama.

1.2 Už Paslaugos gavėjo užsakytas ir apmokėtas Paslaugas, pinigai yra negrąžinami, išskyrus atvejus, kada Paslaugos nesuteikiamos dėl tiesioginės Paslaugų teikėjo kaltės. Jeigu dėl kitų susiklosčiusių aplinkybių Paslaugų gavėjas netenka galimybės gauti Paslaugas, Paslaugų teikėjas sudaro sąlygas Paslaugų gavėjui Paslaugas, už kurias Paslaugų gavėjas yra sumokėjęs, gauti tokia tvarka:

1.2.1 Konsultacijas perkelti ne daugiau nei vieną kartą Paslaugų gavėjui ir Paslaugų teikėjui bendru sutarimu patogiu laiku.

1.2.2 Mokymų programose (toliau - Programos) dalyvauti su kita identiškos ar kitos Paslaugų gavėjo pasirinktos Programos grupe (keisti grupę galima vieną kartą), kurios datą iš anksto nustato Paslaugų teikėjas. Arba savo vietą Programoje Paslaugų gavėjas gali perleisti kitam asmeniui, apie tai informavęs Paslaugos teikėją ne vėliau nei viena diena iki Programos pradžios. 

1.3 Paslaugų gavėjas turi teisę nutraukti dalyvavimą Programoje, kai Programa prasidėjusi. Tokiu atveju už Programą sumokėti pinigai nėra grąžinami ir dalyvavimą įrodantis pažymėjimas nėra išduodamas.

1.4 Visa Programos medžiaga, įskaitant nuotolinius (Online) mokymus, mokymų įrašai (Mokymų programa, bet kokia kita informacija, kuri Paslaugos gavėjui pateikiama Mokymų metu) yra autorinis kūrinys, saugomas LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kurio autoriaus turtinės teisės išimtinai priklauso Paslaugų teikėjui. Paslaugos gavėjas įsipareigoja medžiagą ir/ar jos dalį naudoti išimtinai tik savo asmeniniams žinių, įgūdžių gerinimo, tobulinimo poreikiams ir nenaudoti savo vykdomojoje komercinėje ir/ar bet kokioje kitoje mokymų veikloje bei neperduoti jos tretiesiems asmenims. Mokymų metu, įskaitant mokymų įrašus ir ONLINE mokymus, draudžiama filmuoti bei fotografuoti ar kitais būdais fiksuoti vaizdą ar garsą. Bet koks Programos medžiagos perdavimas tretiesiems asmenims, platinimas, kopijavimas, plagijavimas ir naudojimas yra draudžiamas ir bus laikoma vagystė ir/ar neteisėtu disponavimu, platinimu ir naudojimu. Pažeidus šioje Sutarties nuostatoje nurodytą įsipareigojimą, Paslaugios gavėjas įsipareigoja bei atlyginti bet kokius kitus tiesioginius ir netiesioginius Paslaugos teikėjo nuostolius. Paslaugos gavėjas patvirtina, jog jam žinoma, jog už šio įsipareigojimo pažeidimą taikoma atsakomybė numatyta LR Baudžiamajame ir Administracinių nusižengimų kodekse.

Prieiga prie nuotolinės Programos medžiagos yra vienkartinė ir panaikinama per keturias dienas nuo dalyvavimo Programoje pabaigos (paskutinės mokymų dienos).

1.5 Informacija ir pranešimai siunčiami Paslaugos teikėjui elektroniniu paštu patirtysiridejos@gmail.com.

1.6 Nuotolinių Programų dalyviams pažymėjimai siunčiami elektroniniu paštu ir turi tokią pačią juridinę galią kaip ir fiziniai pažymėjimai.

1.7 Neišlaikius egzamino tose Programose, kuriose jis yra numatytas, pažymėjimas nėra išduodamas. Paslaugos teikėjas suteikia teisę kartoti Programą ir iš naujo laikyti egzaminą su kita tos pačios Programos grupe. Programos kartojimas kainuoja pusę pilnos Programos kainos. Paslaugos gavėjas įgija teisę kartoti programą už Programos kartojimą apmokėjęs 1.1. ir 3.7. punktuose nustatyta tvarka bei terminais.

1.8. Registruodamasis į Programą, Paslaugos gavėjas patvirtina jog yra susipažinęs ir sutinka laikytis visų Programoje numatytų atsiskaitymo terminų. Paslaugų gavėjui nesilaikant nustatytų Programos atsiskaitymo terminų, pažymėjimas Paslaugos gavėjui nėra išduodamas. Nesilaikant Programos atsiskaitymo terminų, Paslaugų gavėjas praranda galimybę toliau dalyvauti mokymuose ir tolimesnių paskaitų nebegauna.

2. Paslaugų teikėjo atsakomybė ir teisės.

2.1 Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų gavėjui tokios apimties Paslaugas, kokios yra nurodytos oficialioje Paslaugų gavėjo interneto svetainėje arba pagal Šalių aptartą ir suderintą individualų Paslaugų gavėjo poreikį jeigu Paslaugų teikėjas šį poreikį yra pajėgus patenkinti.

2.2 Paslaugų teikėjas užtikrina, kad visos Programos, kurios yra patvirtintos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM (toliau - SPPD) ir esamuoju metu organizuojamos, yra galiojančios ir Paslaugų gavėjui pageidaujant, gali pateikti Programų kodus bei jų suderinimą/patvirtinimą su SPPD įrodančius dokumentus.

2.3 Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia savo arba Paslaugų gavėjo patalpose, paslaugų teikimo forma grupėse, individualūs mokymai ir/arba nuotoliniu būdu, mokymų vaizdo įrašai (mokymai naudojant elektroninio ryšio priemones, įrašą arba tiesioginę transliaciją).

 

2.4 Paslaugų teikėjas esant būtinybei turi teisę keisti Paslaugų teikimo trukmę, mokymų laiką (nesusirinkus pilnai grupei) bei formą (dėl karantino  ar kitų su visuomenės sveikata bei saugumu  susijusių ribojimų) apie tai iš anksto prieš 2 (dvi) kalendorines dienas informavęs apie tai Paslaugų gavėją elektroniu paštu arba telefonu žinute arba skambučiu.

 

2.5 Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia vadovaudamasis LR teisės aktais.

2.6 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę šalinti iš Programos Paslaugų gavėją jeigu jis rodo nepagarbą kitiems Programoje dalyvaujantiems Paslaugų gavėjams ir/ar lektoriams, kursto neapykantą ir/ar diskriminaciją lyties, rasės ir/ar kitu pagrindu tokiu būdu pažeisdamas žmogaus teises, įžeidinėja ar kitaip kenkia Programoje dalyvaujantiems Paslaugų gavėjams ir/ar lektoriams. Minėtais atvejais Paslaugų gavėjas negauna dalyvavimą programoje įrodančio pažymėjimo, yra šalinamas iš Programos be teisės tęsti dalyvavimą Programoje ir/ar atgauti už Programą sumokėtus pinigus. Sumokėta Paslaugų gavėjo suma bus laikoma minimaliais Paslaugų teikėjo nuostoliais, kurių šalys papildomai neįrodinės.

2.7 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę Paslaugų gavėjui nesuteikti Paslaugų 2.6 punkte numatytais atvejais.

2.8 Apie Paslaugų teikimo sąlygas, trukmę ir apmokėjimo sąlygas Paslaugų teikėjas informuoja Paslaugų gavėją žodžiu, raštu arba pateikdamas nuorodą į paslaugų teikimo sąlygas.

2.9 Paslaugų teikėjas apie Paslaugoms taikomas nuolaidas informuoja oficialioje internetinėje svetainėje www.patirtysiridejos.lt. Jeigu nuolaidai gauti reikalinga pateikti tam tikrą informaciją ir/ar nuolaidos kodą, Paslaugos teikėjas pasilieka teisę Paslaugų gavėjo šios informacijos ir/ar nuolaidos kodo paprašyti.

2.10 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę neišduoti Paslaugų gavėjui pažymėjimo apie dalyvavimą Programoje jeigu Paslaugų gavėjas nevykdo dalyvavimo Programoje sąlygų.

2.11 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nesuteikti Paslaugų jeigu už jas Paslaugų gavėjas nesumokėjo.

2.12 Paslaugų teikėjas gali sudaryti sąlygas Paslaugų gavėjui už Paslaugas atsiskaityti dalimis. Tokiu atveju pažymėjimas apie dalyvavimą Programoje Paslaugų gavėjui išduodamas tik pilnai atsiskaičius už Paslaugas.

2.13 Paslaugų teikėjas netikrina Paslaugų gavėjo pateiktų duomenų tikslumo.

2.14 Paslaugų teikėjas informuoja Pąslaugų gavėjus, užsiregistravusius ir apmokėjusius už Paslaugas, apie šių paslaugų teikimo pakeitimus elektroniniu paštu arba telefonu.

2.15 Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už tai, jeigu Paslaugos gavėjas neturi tinkamų sąlygų Paslaugoms gauti.

2.16 Nuotolinės Programos vyksta pagal su SPPD suderintą tvarką. Nuotolinių Programų medžiaga Paslaugų gavėjui pateikiama video, word, pdf, jpg ir png formatais. Nuotolinių Programų medžiaga Paslaugų gavėjui siunčiama jo nurodytu elektroniniu paštu.

2.17 Paslaugų teikėjas neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jos yra apibrėžtos LR civiliniame kodekse. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 3 (trys) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančių nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Tokiu atveju Paslaugų gavėjas privalo atlyginti Paslaugų teikėjui faktiškai jo turėtas išlaidas.

3. Paslaugų gavėjo atsakomybė ir teisės.

3.1 Paslaugų gavėjas įsigydamas Paslaugas sutinka, kad jam buvo suteikta galimybė susipažinti ir jis yra susipažinęs su Paslaugų teikimo sąlygomis, jų teikimo tvarka, teikimo terminais, su minėtomis sąlygomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Paslaugų gavėjas patvirtina, jog Paslaugų teikėjas pateikė jam visą reikalinga informaciją apie teikiamas paslaugas, pretenzijų Paslaugos gavėjas Paslaugų teikėjui neturi.

3.2 Paslaugų gavėjas turi teisę atsisakyti pateikti informaciją, reikalingą nuolaidai Paslaugoms gauti. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nesuteikti nuolaidos ir Paslaugų gavėjas turi teisę įsigyti Paslaugas be nuolaidos.

3.3 Paslaugų gavėjas, gaudamas Paslaugas sutinka, jog Paslaugas užsako ir gauna laisva valia, niekieno neverčiamas.

3.4 Paslaugų gavėjas prisiima atsakomybę už asmeninį dalyvavimą Programoje, asmeninę motyvaciją, asmeninį mokymosi procesą bei įsitraukimą į Programą.

3.5 Paslaugų gavėjas, dalyvaudamas Programoje, įsipareigoja joje dalyvauti nustatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už nedalyvavimą.

3.6 Paslaugų gavėjas gali atgauti už Paslaugas sumokėtus pinigus jeigu Paslaugos nebuvo suteiktos dėl tiesioginės Paslaugų teikėjo kaltės. Šiuo atveju, Paslaugų gavėjas turi kreiptis į Paslaugų teikėją raštu, prašydamas grąžinti sumokėtus pinigus. Jeigu Paslaugos nebuvo suteiktos dėl tiesioginės Paslaugų teikėjo kaltės, pinigai Paslaugų gavėjui grąžinami per 14 d.d. į Paslaugos gavėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.7 Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti už norimas gauti Paslaugas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki Paslaugų teikimo datos. Paslaugų gavėjui nesumokėjus už Paslaugas, jos nėra teikiamos.

3.8 Paslaugų gavėjas turi teisę pateikti motyvuotą prašymą, kuriuo prašyti Paslaugų teikėjo perkelti Paslaugų teikimo datą kaip tai nurodyta 1.2. punkte.

3.9 Paslaugų gavėjas prisiima atsakomybę už jo pateiktų duomenų tikslumą.

3.10 Paslaugų gavėjas patvirtina ir prisiima atsakomybę už tai, jog gaudamas Paslaugas jis turi sąlygas, kurios reikalingos Paslaugoms gauti.

3.11 Paslaugos gavėjas įsipareigoja išklausyti visas atitinkamai mokymų programai skirtas akademines valandas, laikantis nustatytų terminų atlikti visas paskirtas užduotis (praktines ir teorines), nustatytų laiku laikyti kvalifikacinį (įgytų žinių) egzaminą (jei toks yra numatytas).

4. Privatumo sąlygos.

4.1 Paslaugų teikėjas įsipareigoja neatskleisti Paslaugų teikėjo duomenų, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

4.2 Paslaugų teikėjas, tam kad tinkamai vykdyti Programą, turi teisę prašyti Paslaugos gavėjo (Programos dalyvio) pateikti šiuos duomenis: Paslaugos gavėjo (Programos dalyvio)  vardą ir pavardę bei elektroninio pašto adresą. Šie duomenis bus naudojami atlikti registracijai dalyvavimui Programoje, nuotolinių Programų medžiagos perdavimui bei išduoti dalyvavimą Programoje įrodantį pažymėjimą. Paslaugų gavėjas turi teisę atsisakyti pateikti minėtus duomenis. Tokiu atveju jis negali dalyvauti Programoje ir gauti dalyvavimą įrodantį pažymėjimą.

4.3 Paslaugų gavėjas, norėdamas gauti nuolaidą Paslaugoms, pateikia nuolaidai gauti reikalingus duomenis ir/ar nuolaidos kodą. Paslaugos teikėjas taiko nuolaidą Programai pensijinio amžiaus sulaukusiems dalyviams, studentams, asmenims su negalia, ilgalaikiams bedarbiams, registruotiems Užimtumo tarnyboje ne trumpiau nei šešis mėnesius, pateikus įrodantį dokumentą, jo kopiją ar skaitmeninį variantą, kuriame turi matytis Programos dalyvio vardas, pavardė, dokumento pavadinimas ir galiojimo data. Visa kita informacija nėra reikalinga pateikti ir gali būti uždengta. Paslaugų gavėjas turi teisę atsisakyti pateikti minėtą informaciją. 

4.4 Paslaugų teikėjas prašo Paslaugų gavėjo pateikti tik tuos duomenis, kurie reikalingi dalyvavimui Programoje ir/ar registracijai, taip pat nuolaidai gauti, su Programomis susijusiai informacijai perduoti ar sąskaitai-faktūrai paruošti. Paslaugų teikėjas niekada neprašo Paslaugų gavėjo pateikti kitų asmens duomenų, kurie nėra reikalingi Paslaugoms ir/ar nuolaidai suteikti.

4.5 Paslaugų teikėjas nekaupia Paslaugų gavėjo duomenų, kurie buvo pateikti momentiškai ir reikalingi teisei gauti nuolaidą. Šių duomenų Paslaugų teikėjas neatskleidžia, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

4.6 Paslaugų teikėjas dokumentų archyve saugo Programų dalyvių sąrašus su Programų dalyvių vardais ir pavardėmis, kurie reikalingi dalyvavimui pagrįsti. Šių duomenų Paslaugų gavėjas neatskleidžia, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

4.7 Norėdamas gauti informaciją apie Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas, Paslaugų gavėjas nurodo elektroninį paštą, kuriuo Paslaugų teikėjas jį informuoja apie teikiamas Paslaugas. Paslaugų gavėjas gali bet kada atsisakyti siunčiamų pranešimų, apie tai informuodamas Paslaugų teikėją elektroniniu paštu.

4.8 Paslaugų gavėjas gali atsisakyti pateikti bet kokius duomenis. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas.

4.9 Paslaugų gavėjui pageidaujant, Konsultacijos gali būti teikiamos anonimiškai.

4.10 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti šias Privatumo sąlygas.

5. Baigiamosios nuostatos.

5.1 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti Paslaugų kainą, trukmę, turinį ir apimtį, atsižvelgdamas į bendrą poreikį ir galimybes.

5.2 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę atsisakyti suteikti Paslaugas jeigu to neįmanoma padaryti dėl laiko, finansinių ar kitų galimybių nebuvimo, taip pat dėl neigiamų su Paslaugų gavėju susijusių aplinkybių.

5.3 Visi su Sutartimi susiję ginčai sprendžiami Šalių derybų keliu. Šalims nesusitarus derybų būdu per vieną mėnesį, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.4. Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų, jeigu Sutarties vykdymui šalis gauna informacijos ar dokumentų, kuriuose yra asmens duomenų.

5.5 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti šias Paslaugų teikimo sąlygas.